Usługi pokrewne wykonywane zgodnie z Krajowymi Standardami Usług Pokrewnych w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych

Usługi pokrewne stanowią usługi wykonywane zgodnie z Krajowymi Standardami Usług Pokrewnych w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Usług Pokrewnych.

Celem usługi uzgodnionych procedur dla biegłego rewidenta jest przeprowadzenie procedur o charakterze badania, które zostały uzgodnione przez biegłego rewidenta, jednostkę oraz odpowiednie strony trzecie oraz sporządzenie raportu dotyczącego faktycznych ustaleń.

Realizując usługi pokrewne (uzgodnione procedury) biegły rewident dostarcza jedynie raport z faktycznych ustaleń uzgodnionych procedur, dlatego też nie jest wyrażane żadne zapewnienie. Zamiast tego, użytkownicy raportu sami oceniają procedury i ustalenia zawarte w raporcie biegłego rewidenta i wyciągają własne wnioski z jego pracy. Raport jest ograniczony dla tych stron, które uzgodniły wykonanie procedur, ponieważ inni – nie będąc świadomi powodów wykonania procedur − mogą błędnie zinterpretować wyniki.

Przed przystąpieniem do zlecenia, istotnym jest prawidłowe określenie warunków zlecenia tak aby przedstawiciele jednostki oraz zazwyczaj, inne określone strony, które otrzymają kopie raportu z faktycznych ustaleń, jasno rozumiały uzgodnione procedury oraz warunki zlecenia. Dlatego też biegły rewident formułuje list intencyjny, w którym określa:

 • rodzaj usługi, w tym fakt, że wykonane procedury nie stanowią badania ani przeglądu, a zatem nie zostanie wyrażone żadne zapewnienie,
 • określony cel usługi,
 • identyfikacja informacji finansowych, do których zostaną zastosowane uzgodnione procedury,
 • rodzaj, rozłożenie w czasie i zakres szczegółowych procedur, które zostaną zastosowane,
 • przewidywana forma raportu z faktycznych ustaleń,
 • ograniczenia udostępniania raportu z faktycznych ustaleń; jeżeli takie ograniczenie byłoby w sprzeczności z wymogami prawnymi, o ile takie istnieją, to biegły rewident nie powinien zaakceptować zlecenia.

Procedury zastosowane w trakcie zlecenia wykonania uzgodnionych procedur, mogą obejmować:

 • zapytania i analizę,
 • ponowne przeliczenie, porównanie i inne sprawdzenia dokładności obliczeń,
 • obserwację,
 • inspekcję,
 • uzyskanie potwierdzeń.