Usługi z zakresu rewizji finansowej

1. Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych standardów badania

Rezultaty finansowe prowadzonej działalności przez jednostkę gospodarczą znajdują odzwierciedlenie w zmianach wartości jej majątku oraz źródeł jego pochodzenia, a także wyniku finansowym generowanym w danym okresie sprawozdawczym. Informacje te podlegają prezentacji w sprawozdaniu finansowym i stanowią podstawę dopełnienia obowiązku rozliczenia się z otoczeniem, w którym działa dany podmiot gospodarczy. Obowiązek ten wynika z odpowiedzialności jednostki gospodarczej za szeroko rozumiane rezultaty własnych działań wobec otoczenia, które we współczesnej gospodarce rynkowej należy rozpatrywać nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale również w aspekcie społecznym, co znacząco rozszerza zakres wyżej wspomnianego „rozliczenia” oraz zwiększa znaczenie samego sprawozdania finansowego.

Prawidłowość i skuteczność wypełnienia obowiązku rozliczenia z otoczeniem zależy od poziomu zaufania zamierzonych użytkowników do sprawozdań finansowych jednostek gospodarczych. Przypisanie atrybutu wiarygodności sprawozdaniom finansowym wymaga ich zbadania i wydania odpowiedniej do osiągniętych wyników badania opinii zawartej w sprawozdaniu z badania. Badanie sprawozdań finansowych sprowadza się więc do sprawdzenia lub zbadania przez niezależnych ekspertów (biegłych rewidentów) kompletnych sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, zapisów księgowych oraz innych ewidencji pomocniczych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz jednostki , z zastosowaniem odpowiednich procedur i narzędzi zgodnie z obowiązującymi standardami badania.

Zasadniczym warunkiem wiarygodności opinii biegłego rewidenta jest jego niezależność od jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu.

Cel badania sprawozdań finansowych

zwiększenie poziomu zaufania zamierzonych użytkowników do sprawozdania finansowego. Osiąga się to dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii o tym, czy sprawozdanie finansowe zostało, we wszystkich istotnych aspektach, sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. W przypadku większości ramowych założeń ogólnego przeznaczenia, opinia dotyczy tego, czy sprawozdanie finansowe prezentuje rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach lub przekazuje rzetelny i jasny obraz zgodnie z ramowymi założeniami
KSB 200 w brzmieniu MSB 200, Ogólne cele niezależnego biegłego rewidenta oraz przeprowadzanie badania zgodnie z MSB, par. 3 i 5

2. Przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Przeglądu MSUP

Przegląd sprawozdań finansowych jest usługą dającą ograniczoną pewność. W związku z przeglądem sprawozdania finansowego biegły rewident formułuje wniosek mający zwiększyć stopień zaufania zamierzonych użytkowników do tego, że sprawozdanie finansowe jednostki zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. Raport biegłego rewidenta zawiera opis charakteru zlecenia przeglądu jako kontekst dla czytelników tego raportu, umożliwiający zrozumienie wniosku. Zatem w odróżnieniu od badania sprawozdania finansowego, przegląd nie dostarcza podstawy do wyrażenia opinii, czy informacje finansowe przedstawiają rzetelny i jasny obraz lub czy przedstawiają rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową jednostki, zgodnie z mającymi zastosowanie ramowymi założeniami sprawozdawczości finansowej. W przeciwieństwie do badania, nie jest zaprojektowany, aby uzyskać racjonalną pewność, że informacje finansowe są wolne od istotnego zniekształcenia. Przegląd polega na kierowaniu zapytań, przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za kwestie finansowe i księgowe, oraz przeprowadzaniu procedur analitycznych oraz innych procedur przeglądu.

Przegląd może zwrócić uwagę biegłego rewidenta na znaczące kwestie wpływające na śródroczne informacje finansowe, ale nie dostarcza wszystkich dowodów, które byłyby wymagane w przypadku badania.

3. Inne usługi atestacyjne zastrzeżone do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów

Usługi atestacyjne zastrzeżone do wykonywania wyłącznie przez biegłych rewidentów stanowią usługi wykonywane zgodnie z Krajowym Standardem Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000.

 

Usługa atestacyjna oznacza usługę, podczas wykonywania której biegły rewident zamierza uzyskać wystarczające i odpowiednie dowody w celu wyrażenia wniosku zaprojektowana tak, aby zwiększyć stopień zaufania zamierzonych użytkowników innych niż strona odpowiedzialna na temat informacji o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia (to jest wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia względem kryteriów).

Podczas wykonywania usługi atestacyjnej celami biegłego rewidenta są przede wszystkim:

  • uzyskanie, odpowiednio albo racjonalnej pewności albo ograniczonej pewności na temat tego, czy informacja o zagadnieniu będącym przedmiotem zlecenia nie zawiera istotnego zniekształcenia oraz
  • wyrażenie wniosku dotyczącego wyniku pomiaru lub oceny zagadnienia będącego przedmiotem zlecenia poprzez pisemny raport, który przedstawia wniosek dający racjonalną pewność albo ograniczoną pewność i opisuje podstawę tego wniosku.

Lexus Audit świadczy usługi atestacyjne w zakresie: